સોમવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2018


1/22/'18

રતિભાઈ

 http://www.gujaratilexicon.com/upload/mediakit/Shri_Ratilal_Premchand_Chandaria_Note.pdf
અવતરણ:
Jya Jya Vase Gujarati, Tyan Tyan Vase Gujarat
Jya Jya Vase GujaratilLexicon, Tyan Tyan Vase Rati Kaka


? .....

ગુજરાત અને ગુજરાતી ભાષાની સર્જનશક્તિની દ્રષ્ટીએ નીચેના સૂચન માટે પણ વિચારવું જોઈએ:

જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત
જ્યાં જ્યાં ભાષાકોશની બોલી, ત્યાં ત્યાં સદા રતિની યાદ
કે
જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદા કાળ ગુજરાત
જ્યાં જ્યાં ભાષાકોશની બોલી, ત્યાં ત્યાં સદા રતિની યાદ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો